Aktualności

Małe Jastrząbki na start...

1 sierpnia wystartują zapisy do VII Biegów Małego Jastrząbka, w których wezmą udział dzieci i młodzież

Tradycyjnie przed biegiem głównym IX Biegu Ulicznego "Jastrzębska Dziesiątka" w godz. 16.00-17.00 wystartują najmłodsi w Biegach Małego Jastrząbka i będą rywalizować na dystansach od 150m do 1800m.

Zapisy rozpoczną się 1 sierpnia :

REGULAMIN

 

I. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się w dniu 21.09.2019r (sobota) w Jastrzębiu-Zdroju przed biegiem głównym w godzinach między 16.00-17.00

2. Start i Meta znajdują się przy Hali Widowiskowo-Sportowej  w Jastrzębiu-Zdroju  Aleja Jana Pawła II 6

II. Kategorie wiekowe z podziałem na dziewczęta i chłopców

 • Kategoria dziewcząt i chłopców - rocznik 2013 i młodsi – dystans ok. 150m
 • Kategoria dziewcząt i chłopców – rocznik 2012-2010 – dystans ok. 350m
 • Kategoria dziewcząt i chłopców – rocznik 2009-2007 – dystans ok. 800m
 • Kategoria dziewcząt i chłopców – rocznik 2006-2004 – dystans ok. 1800m

III. TRASA, POMIAR

1. Trasy biegów Małego Jastrząbka będą przebiegać przez Aleję Jana Pawła II

2. W biegach dzieci i młodzieży nie będzie prowadzony pomiar czasu. Organizatorzy na mecie wyłonią najlepsze trzy osoby z każdego biegu do dekoracji.   

IV. UCZESTNICTWO  :

W biegu mogą startować dzieci i młodzież urodzona w latach 2004 i młodsi

Warunek Udziału w Biegu :

Dokonanie zgłoszenia poprzez panel zapisów firmy B4Sportonline

 • poprzez formularz zgłoszeniowy
 • Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu i tym samym pełna akceptacja powyższych regulacji oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania.
 • Wyrażenie zgody przez rodzica / opiekuna prawnego na udział dziecka w biegu co jest potwierdzeniem dobrego stanu zdrowia oraz braku przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach.
 • Poddanie się weryfikacji w Biurze Zawodów.
 • Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym na zamieszczanie tych danych w środkach masowego przekazu i w formie drukowanej.
 • Wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji

V. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej  http://www.biegjastrzebie.pl/jastrzebska-dziesiatka/  do 15 września 2019r do godz. 24.00.

W dniu zawodów organizator nie będzie przyjmował zgłoszeń!

W biegach dzieci i młodzieży organizator nie pobiera wpisowego.

VI. BIURO ZAWODÓW - Hala Widowiskowo-Sportowa Aleja Jana Pawła II 6

Biuro Zawodów będzie czynne w dniu 21.09.2019 w godzinach od 14.30 do 15.30

W biurze zawodów osoby zgłoszone indywidualnie przez Internet będą mogły odebrać numer startowy. Nie ma możliwości zgłoszenia się do biegu młodzieżowego w biurze zawodów.

VII. NAGRODY

 • każdy na mecie otrzyma pamiątkowe medale
 • za miejsca I-III w poszczególnych kategoriach – statuetki oraz upominki

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Zawody odbędą się bez względu na warunki pogodowe.
 • Pobranie numeru startowego będzie oznaczało akceptację niniejszego regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizatora.
 • Organizator sporządzi końcowe klasyfikacje (wyniki) uwzględniając pierwsze trzy osoby na mecie z każdej kategorii wiekowej.
 • Każdy uczestnik biegu musi biec z numerem startowym umieszczonym w widocznym miejscu z przodu.
 • Organizator ubezpiecza wszystkich uczestników w czasie trwania biegu.
 • Każdy zawodnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu biegu.
 • Każdy z opiekunów zobowiązany jest do zapoznania się z klauzulą informacyjną dot. danych osobowych
 • W sprawach spornych decyzje sędziego głównego biegu są ostateczne.

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej poniżej jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju z siedzibą w: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Harcerska 14b tel.: 324719450, adres e-mail: organizacja@remove-this.mosir.jastrzebie.pl                                                                         

2.Kontakt do Inspektora ochrony danych drogą mailową na adres: iodpusz@wp.pl                                                       

3. Celem zbierania danych jest dopuszczenie Pani/Pana niepełnoletniego dziecka  do uczestnictwa w VII Biegu  „Małego Jastrząbka”.                                                                                                                                                                

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania  i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezes Urzędu Ochrony  Danych Osobowych.                                                                                                                                                          

5.Podanie danych osobowych  jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkowała niedopuszczeniem Pani/Pana niepełnoletniego dziecka do uczestnictwa w biegu.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana w celu wyrażenia zgody  nie  będą podlegały udostępnieniu podmiotom                                                                                                                                                                                                        

7. Odbiorcami danych mogą być wyłącznie instytucje upoważnione z mocy prawa.                                                               

8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.                                                                             

9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.                                                                                                                                                                                

10. Dane osobowe będą przechowywane przez 3 lata.

Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości i akceptuję Regulamin Biegu i wyrażam zgodę na udział mojego dziecka wymienionego powyżej w Biegu oraz, że  wyrażam w pełni dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka   w celu określonym w pkt. 3  klauzuli informacyjnej.

Udostępnij:

www.biegjastrzebie.pl może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika.Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej