Regulamin

Regulamin IX Biegu Ulicznego "Jastrzębska Dziesiątka"

Mistrzostwa Województwa Śląskiego w biegu na 10km

I. ORGANIZATOR

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Jastrzębie-Zdrój

WSPÓŁORGANIZATORZY

Stowarzyszenie Skyrunning Polska

Śląski Związek Lekkiej Atletyki

Klub Biegacza MOSiR Jastrzębie-Zdrój

Szkoła Podstawowa nr 17 w Jastrzębiu-Zdroju

Szkoła Podstawowa nr 12 w Jastrzębiu-Zdroju

II. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się w dniu 21.09.2019r. (sobota) w Jastrzębiu-Zdroju o godzinie 18.00 

2. Start, Meta i Biuro Zawodów znajdują się przy Hala Widowiskowo-Sportowa Aleja Jana Pawła II 6

III. Program Imprezy

14.00 – Otwarcie Biura Zawodów - Bieg Główny oraz Biegi Małego Jastrząbka

(Hala Widowiskowo-Sportowa)

15.30 – Zamknięcie Biura Zawodów do VII Biegów Małego Jastrząbka

16.00-17.00 – Starty do VII Biegów Małego Jastrząbka

17.15 – Dekoracja Biegów Małego Jastrząbka

17.30 – Zamknięcie Biura Zawodów do Biegu Głównego

18.00 – Start Biegu Głównego na 10km

20.00 – Oficjalne wręczenie nagród dla zwycięzców

21.30 – Zakończenie imprezy

IV. DYSTANS, TRASA, POMIAR CZASU

 • Długość trasy wynosi 10km i posiada Atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki
 • Limit czasu - 120 minut
 • Trasa prowadzi centralnymi ulicami Miasta i będzie oznaczona co 1km
 • Pomiar czasu: elektroniczny system MYLAPS ChampionChip  za pomocą chipa mocowanego do sznurowadła.
 • Pomiaru dokona firma - B4SPORT

V. UCZESTNICTWO

1. Prawo startu mają osoby urodzone do 21.09.2003r

2. Warunek Udziału w Biegu :

a. Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu i tym samym pełna akceptacja powyższych regulacji oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania.

b. Udział w Biegu na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia. Dopuszcza się do uczestnictwa w Biegu wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach. Zawodnicy, którzy nie ukończyli 18 lat zobowiązani są do okazania zgody na udział w biegu od opiekuna prawnego

c. Poddanie się weryfikacji w Biurze Zawodów

d. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym na zamieszczanie tych danych w środkach masowego przekazu i w formie drukowanej.

e. Wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO - dane osobowe

 

1. Administratorem danych osobowych uczestników biegu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju z siedzibą w: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Harcerska 14 b tel.: 324719450, adres e-mail: organizacja@remove-this.mosir.jastrzebie.pl

2.Kontakt do Inspektora ochrony danych drogą mailową na adres: iodpusz@wp.pl

3. Celem zbierania danych jest dopuszczenie Pani/Pana do uczestnictwa w IX Biegu Ulicznego „Jastrzębska Dziesiątka"

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezes Urzędu Ochrony  Danych Osobowych.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkowała niedopuszczeniem do uczestnictwa w biegu.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana  będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym w celu właściwej organizacji i zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprezy, w tym w szczególności: firmie ubezpieczeniowej, firma realizująca zapisy do biegu i usługi pomiaru czasu oraz podmiotowi opracowującemu  wyniki  biegów.

7. Odbiorcami danych mogą być również  instytucje upoważnione z mocy prawa.

8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10. Dane osobowe będą przechowywane przez 3 lata

VI. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

1. Organizator ustala LIMIT do 1000 zawodników

2. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej http://www.biegjastrzebie.pl/jastrzebska-dziesiatka/zgloszenia/

3. W momencie zgłoszenia i opłacenia startowego przez 1000 osób, lista startowa zostaje zamknięta. W przypadku nie osiągnięcia limitu, zapisy będą przyjmowane włącznie do dnia 01.09.2019r.

W Dniu Zawodów Organizator nie będzie przyjmował zgłoszeń!!!

Zgłoszeniem do zawodów uważa się ZGŁOSZENIE OPŁACONE!!!

Organizator nie będzie przyjmował opłaty startowej w dniu zawodów!

4. Osoby uprawnione do startu zostaną umieszczeni na liście uczestników z potwierdzoną płatnością.

5. W zgłoszeniach internetowych każda osoba musi zdeklarować rozmiar koszulki startowej wg tabeli rozmiarów:

6. W zgłoszeniu należy zaznaczyć orientacyjny czas pokonania biegu (10km) wybierając odpowiednią Strefę Startową do: 35, 40, 45, 50, 55 i pow. 55 min

7. Prawo do bezpłatnego startu pod warunkiem zgłoszenia się do 01.09.2019r. mają osoby powyżej 70 roku życia.

8. Za zgłoszenie uważa się rejestrację w systemie zgłoszeniowym Biegu na stronie http://www.biegjastrzebie.pl/jastrzebska-dziesiatka/zgloszenia/ i wpływu na konto Organizatora opłaty startowej.

9. Opłata startowa wynosi:

 • 45,00 zł – opłacona do dnia 10.03.2019r.
 • 50,00 zł – opłacona w dniach 11.03.2019r. – 02.06.2019r.
 • 55,00 zł – opłacona w dniach 03.06.2019r. – 01.09.2019r.

UWAGA! WPŁATY WNOSZONE ELEKTRONICZNIE WYŁĄCZNIE ZA POŚREDNICTWEM PORTALU ZAPISÓW B4SPORT - bezpośrednio po rejestracji!

a. Osoby, które chcą otrzymać fakturę VAT/Rachunek muszą zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym opcję "Faktura" oraz podać dane lub przesłać na adres mailowy: biuro@remove-this.biegigorskie.pl

b. W sprawach dotyczących płatności elektronicznej prosimy o kontakt bezpośrednio na adres mailowy: kontakt@remove-this.b4sport.pl

c. Osoby, które zarejestrują się i wniosą opłatę startową do dnia 01.09.2019r otrzymują imienny numer startowy.

d. Organizator zweryfikuje prawo do bezpłatnego startu w Biegu podczas odbioru pakietu startowego w Biurze Zawodów. W przypadku niespełnienia kryteriów, o których mowa w pkt. 7, obowiązywać będzie opłata startowa w wysokości 55,00 zł.

e. Wysokość opłaty startowej jest zdeterminowana przez dzień, w którym dokonywana jest transakcja, a nie dzień zarejestrowania się do Biegu.

f. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi! W przypadku rezygnacji ze startu w IX Biegu Ulicznym "Jastrzębska Dziesiątka" organizator umożliwia przeniesienie opłaty startowej na innego uczestnika jednakże, można tego dokonać najpóźniej do 01.09.2019r

g. Poprzez dokonanie opłaty, uczestnik potwierdza, że zapoznał się z REGULAMINEM zawodów i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

VII. BIURO ZAWODÓW - Hala Widowiskowo-Sportowa Aleja Jana Pawła II 6

Pakiety startowe będą wydawane w Biurze Zawodów w godzinach funkcjonowania Biura. Odbieranie pakietów i numerów startowych odbywać się będzie na podstawie dokumentu identyfikacyjnego ze zdjęciem.

Organizator umożliwia odbiór pakietu startowego przez osobę trzecią na podstawie druku

Druk - Zgoda na odbiór pakietu startowego dla zawodnika przez osobę trzecią.

VIII. SZATNIE, DEPOZYT

Szatnie oraz depozyt będą znajdować się na terenie Hali Widowiskowo-Sportowej przy Alei Jana Pawła II 6

IX. PUNKT MEDYCZNY, NAWADNIANIA, ŻYWIENIA

1. Punkt medyczny będzie znajdował się na Starcie, Trasie Biegu oraz Mecie przy Hali Widowiskowo-Sportowej i będzie obsługiwany przez ratowników medycznych

2. Punkt nawadniania będzie znajdował się na 5km oraz tuż za Metą. 

3. Punkt żywieniowy po biegu będzie znajdował się na terenie Hali Widowiskowo-Sportowej.

X. KLASYFIKACJE

Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg indywidualnych czasów „netto”, za wyjątkiem pierwszych 6-ciu mężczyzn i kobiet przekraczających linię mety, którzy będą klasyfikowani wg czasu „brutto"

Podczas IX Biegu Ulicznego „Jastrzębska Dziesiątka”  będą prowadzone  klasyfikacje dla Kobiet i Mężczyzn:

1. Klasyfikacja Generalna

2. Klasyfikacje wiekowe:

 • 16 - 19 lat (rocznik 2003-2000)
 • 20 - 29 lat (rocznik 1999-1990)
 • 30 - 39 lat (rocznik 1989-1980)
 • 40 - 49 lat (rocznik 1979-1970)
 • 50 - 59 lat (rocznik 1969-1960)
 • 60 - 69 lat (rocznik 1959-1950)
 • 70 lat i starsi (rocznik 1949 i starsi)

3. Klasyfikacja Mistrzostw Województwa Śląskiego

4. Najlepszy Polak i Polka

5. Najlepszy zawodnik i zawodniczka na Lotnej Premii (5km)

6. Najlepszy Górnik - weryfikacja na podstawie oświadczenia

7. Najlepsza jastrzębianka

8. Najlepszy jastrzębianin

9. Najwcześniej urodzona zawodniczka biegu

10. Najwcześniej urodzony zawodnik biegu

11. Klasyfikacja Drużynowa

 • W klasyfikacji drużynowej mogą brać udział drużyny reprezentujące kluby sportowe, grupy biegowe, reprezentacje firm i instytucji etc.
 • Każdy zespół musi składać się z minimum 5 osób w tym minimum z jednej kobiety. Nie ma odgórnego ograniczenia liczby członków drużyny.
 • Osoby biorące udział w klasyfikacji drużynowej zobowiązani są do podania w zgłoszeniu wspólnej nazwy Drużyny, pod którą zostaną zweryfikowani
 • Jedna osoba może reprezentować jedną drużynę
 • Za wynik końcowy drużyny uznaje się sumę najlepszych pięciu czasów osiągniętych przez ich zawodników (w tym co najmniej 1 kobieta)

W razie uzyskania jednakowych wyników przez więcej niż jedną drużynę o pozycji w klasyfikacji końcowej decyduje w pierwszej kolejności :

- liczba zawodników z drużyny, która ukończyła bieg (wyższa - wyższe miejsce)

- czas kolejnych zawodników z drużyny - szósty, siódmy itd.

 • Osoby będące członkami drużyn obowiązuje Regulamin IX Biegu Ulicznego"Jastrzębska Dziesiątka" i biorą udział w klasyfikacjach indywidualnych
 • Podstawą sklasyfikowania każdej osoby z drużyny jest ukończenie biegu oraz elektroniczny pomiar czasu za pomocą chipa w numerze startowym.

XI. NAGRODY

1. Wszyscy, którzy ukończą IX Bieg Uliczny "Jastrzębska Dziesiątka" otrzymują na mecie pamiątkowe medale.

2. Zwycięzcy poszczególnych kategorii kończący Bieg otrzymują nagrody:

a. Klasyfikacje generalne – puchary oraz nagrody finansowe za miejsca 1-6 (K i M)

1 miejsce - 700 PLN + puchar

2 miejsce - 600 PLN + puchar

3 miejsce - 550 PLN + puchar

4 miejsce - 500 PLN + puchar

5 miejsce - 450 PLN + puchar

6 miejsce - 350 PLN + puchar

Nagrody w klasyfikacji generalnej przysługują wg kolejności wbiegnięcia na metę.

b. Vouchery oraz puchary w kategoriach wiekowych za miejsca 1-3 (wg wartości)

1 miejsce - 300 PLN

2 miejsce - 200 PLN

3 miejsce - 100 PLN

c. Medale oraz statuetki w klasyfikacji Mistrzostw Województwa Śląskiego za zajęcie miejsca 1-3

d. Nagrody oraz puchary w kategorii Najlepszy Polak/Polka za miejsca 1-3

1 miejsce - 300 PLN 

2 miejsce - 200 PLN 

3 miejsce - 100 PLN 

e. Nagrody oraz puchary dla Najlepszej Kobiety i Najlepszego  Mężczyzny na Lotniej Premii (5km) pod warunkiem ukończenia zawodów w pierwszej 10 w klasyfikacji generalnej Kobiet i Mężczyzn

f. Nagrody za rekord biegu – czasy poniżej : Kobiety 33:47, Mężczyźni 29:30

g. Klasyfikacja najlepszy górnik - puchary oraz nagrody za miejsca 1-3

h. Klasyfikacje najlepsi jastrzębianka, jastrzębianin – puchary oraz nagrody za miejsca 1-3

i. Klasyfikacja najwcześniej ur. uczestnicy biegu – statuetka oraz upominek

3. Klasyfikacja Drużynowa:

a. Puchary dla 3 najlepszych drużyn

b. Puchar dla najliczniejszej drużyny

4. Nagrody w kategorii Open i kategoriach wiekowych nie dublują się!

5. Nagrody w klasyfikacji generalnej (miejsca 1-6) przysługują wg kolejności wbiegnięcia na linię mety

6. Wśród wszystkich zawodników, którzy ukończą bieg odbędzie się konkurs z nagrodami rzeczowymi a warunkiem odbioru nagród jest okazanie numeru startowego oraz osobista obecność podczas konkursu.

XII. FINANSOWANIE

1. Koszty opłaty startowej, koszty dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają Uczestnicy imprezy lub organizacje delegujące.

2. W ramach wpisowego Uczestnik nabywa pakiet startowy w skład, którego wchodzą :

 • Koszulka startowa
 • Posiłek
 • Napój izotoniczny
 • Niespodziankę od sponsorów

Wpisowe również obejmuje:

 • pamiątkowy medal dla wszystkich, którzy przekroczą linię mety
 • elektroniczny pomiar czasu za pomocą chipów mocowanych do sznurowadeł
 • pamiątkowy numer startowy
 • udział w konkursie z nagrodami

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator dołoży wszelkich starań, aby każdy Uczestnik otrzymał zadeklarowany w zgłoszeniu rozmiar koszulki startowej wchodzącego w skład pakietu startowego, ale ze względów organizacyjno – technicznych nie może tego zagwarantować.

2. Zawody odbędą się bez względu na warunki pogodowe.

3. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb porządkowych oraz poszanowania pozostałych Uczestników Biegu. Organizator ma prawo usunąć z terenu Biegu osoby, które w jakikolwiek sposób sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg Biegu lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem

4. Numery startowe MUSZĄ być w czasie biegu widoczne i przypięte do koszulki na klatce piersiowej. Chipy do pomiaru muszą być zamocowane do sznurowadła w celu dokładnego pomiaru czasu. W innym przypadku organizator nie odpowiada za błędny pomiar!

5. Limit czasu: 120min!

6. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność podpisując „oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność”. Odebranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

6. Protesty można wnosić do czasu dekoracji zawodników, po wpłynięciu kaucji w wysokości 100zł, która ulega zatrzymaniu w przypadku uznania protestu za bezzasadny. 

8. W sprawach spornych decyzje podejmuje organizator!

XIV. KONTAKT 

Jakub Staśkiewicz – tel. 505 187 233

jstaskiewicz@remove-this.mosir.jastrzebie.pl

Agnieszka Badach - tel. 504 239 040

organizacja@remove-this.mosir.jastrzebie.pl

Dominik Ząbczyński- tel. 505 430 748

biuro@remove-this.biegigorskie.pl

Łukasz Iwanicki ds. wolontariatu - tel. 509 781 583

liwanicki@remove-this.mosir.jastrzebie.pl

Arleta Dejewska ds. biegów młodzieżowych - tel. 507 078 324

adejewska@remove-this.mosir.jastrzebie.pl

MOSiR Jastrzębie - Organizacja Imprez - 32 4719450 wew. 32 i 24

 

 

www.biegjastrzebie.pl może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika.Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej