Regulaminy

Regulamin - V Jastrzębski Bieg Kobiet "Kobiety na 5+", III Marsz Nordic Walking

I. ORGANIZATORZY

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Jastrzębie-Zdrój

Klub Biegacza MOSiR Jastrzębie-Zdrój

Skyrunning Polska

Współorganizatorzy

 

II. TERMIN I MIEJSCE

Bieg odbędzie się w dniu 27.05.2018r. (niedziela) w Jastrzębiu-Zdroju o godz. 11.00

Start znajduje się przy Urzędzie Miasta ( Aleja J. Piłsudskiego) w Jastrzębiu-Zdroju

Meta znajduje się na Stadionie Miejskim (bieżnia) w Jastrzębiu-Zdroju  ul. Harcerska 14 B

III. DYSTANS, TRASA, POMIAR CZASU

 • Długość trasy wynosi 5km
 • Limit czasu – 90 minut (bieg + nordic walking)
 • Trasa prowadzi centralnymi ulicami Miasta i będzie oznaczona co 1km
 • Pomiar czasu : elektroniczny system MYLAPS ChampionChip 

Pomiaru dokona firma – B4SPORTONLINE.PL

IV. UCZESTNICTWO

1. Prawo startu mają wyłącznie KOBIETY od 16 roku życia, które najpóźniej w dniu 27.05.2018r ukończą 16 lat

2. Warunek Udziału w Zawodach :

a. Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu i tym samym pełna akceptacja powyższych regulacji oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania.

b. Udział na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia. Dopuszcza się do uczestnictwa w Biegu wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach. Zawodniczki, które nie ukończyły 18 lat zobowiązane są do okazania zgody na udział w biegu od opiekuna prawnego. Pobierz druk oświadczenia - kliknij!

c. Poddanie się weryfikacji w Biurze Zawodów w dniach 26-27.05.2018r

d. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym na zamieszczanie tych danych w środkach masowego przekazu i w formie drukowanej oraz na przesyłanie przez Organizatora na adres mailowy zawodników informacji o organizowanych imprezach.

e. Wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji.

V. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

1. Organizator ustala limit do 1200 UCZESTNICZEK!

2. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.biegjastrzebie.pl oraz www.b4sportonline.pl

3. W momencie zgłoszenia i opłacenia startowego przez 1200 osób, lista startowa zostaje zamknięta. W przypadku nie osiągnięcia limitu zapisy będą przyjmowane włącznie do dnia 11.05.2018r

4. W zgłoszeniach internetowych każda zawodniczka musi zdeklarować rozmiar    Koszulki Technicznej wg rozmiarówki:

Organizator nie przewiduje wymiany koszulki na inny rozmiar!

5. Prawo do bezpłatnego startu pod warunkiem zgłoszenia się do 11.05.2018r bądź do osiągnięcia limitu (1200 osób) mają osoby powyżej 70 roku życia.

6. Za zgłoszenie uważa się rejestrację w systemie zgłoszeniowym biegu na stronie www.biegjastrzebie.pl oraz www.b4sportonline.pl i wpływu na konto organizatora opłaty startowej.

7. Opłata Startowa wynosi:

a) Zgłoszenia Internetowe :

 • 35,00 zł – opłacone do dnia 13.01.2018r
 • 40,00 zł – opłacone w dniach 14.01.2018r -  14.02.2018r
 • 45,00 zł – opłacone w dniach 15.02.2018r – 15.03.2018r
 • 50,00 zł - opłacone w dniach 16.03.2018r - 11.05.2018r

b) Zgłoszenie będzie widoczne na liście startowej po dokonaniu opłaty startowej

UWAGA! WPŁATY WNOSZONE ELEKTORNICZNIE WYŁĄCZNIE ZA POŚREDNICTWEM PORTALU ZAPISÓW b4sportonline.pl

Będzie nam niezmiernie miło jak Wszystkie pobiegniecie w naszych koszulkach :)

c) Osoby, które chcą otrzymać fakturę VAT/Rachunek muszą zaznaczyć w formularzu opcję "Faktura" oraz podać dane.

d) Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. W przypadku rezygnacji ze startu w IV Jastrzębskim Biegu Kobiet organizator umożliwia przeniesienie opłaty startowej na inną uczestniczkę jednakże, można tego dokonywać najpóźniej do 11 maja 2018 roku.

e) Zawodniczki, które zarejestrują się i wniosą opłatę startową do dnia 11.05.2018r otrzymują imienny numer startowy.

f) Organizator zweryfikuje prawo do bezpłatnego startu w biegu podczas odbioru pakietu startowego w Biurze Zawodów. W przypadku niespełnienia kryteriów, o których mowa w pkt. 5, obowiązywać będzie opłata startowa w wysokości 50,00 zł

g) Wysokość opłaty startowej jest zdeterminowana przez dzień, w którym dokonywana jest transakcja, a nie dzień zarejestrowania się do biegu.

h) Poprzez dokonanie opłaty uczestnik potwierdza, że zapoznał się z REGULAMINEM zawodów i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

VI. BIURO ZAWODÓW – Hala OMEGA ul. Harcerska 14 A

 • Sobota – 26 maja 2018r

18.00 – Otwarcie Biura Zawodów – weryfikacja zgłoszeń

20.00 – Zamknięcie Biura Zawodów

 •  Niedziela – 27 maja 2018r

8.00 – Otwarcie Biura Zawodów – weryfikacja zgłoszeń

10.30 – Zamknięcie Biura Zawodów

a) Pakiety startowe będą wydawane w dniu 26-27.05.2018 r. w Biurze Zawodów w godzinach funkcjonowania Biura. Odbieranie pakietów i numerów startowych odbywać się będzie na podstawie dokumentu identyfikacyjnego ze zdjęciem.

b) Organizator umożliwia odbiór pakietu startowego przez osoby trzecie. Można tego dokonać wypełniając odpowiedni "druk-zgoda" - Pobierz!

VII. KLASYFIKACJE

Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg indywidualnych czasów "netto", za wyjątkiem pierwszych 50-ciu zawodniczek przekraczających linię mety, którzy będą klasyfikowani wg czasu "brutto"

Podczas IV Jastrzębskiego Biegu Kobiet i II Marszu Nordic Walking – Kobiety na 5+ będą prowadzone następujące klasyfikacje :

I. Klasyfikacje Biegu

1. Klasyfikacja Generalna

2. Kategorie Wiekowe :

 • 16-19 lat ( roczniki 2002-1999)
 • 20-29 lat ( roczniki 1998-1989)
 • 30-39 lat ( roczniki 1988-1979)
 • 40-49 lat ( roczniki 1978-1969)
 • 50-59 lat ( roczniki 1968-1959)
 • 60 +        ( rocznik 1958 i starsi)

3. Najlepsza Jastrzębianka

4. Najwcześniej urodzona Jastrzębianka

5. Najwcześniej urodzona zawodniczka biegu

6. Klasyfikacja Rodzinna

a) Matka + Córka (pierwszy stopień pokrewieństwa)

b) Sisters ( pierwszy stopień pokrewieństwa)

 • Liczba osób biorących udział w klasyfikacji rodzinnej – 2 osoby
 • Osoby biorące udział w tej klasyfikacji zobowiązane są do podania w zgłoszeniu wspólnej nazwy Rodziny (Matka i Córka, Sisters) pod którą zostaną zweryfikowane.
 • Podstawą sklasyfikowania jest ukończenie biegu Matki i Córki lub Sisters oraz elektroniczny pomiar czasu za pomocą chipa w numerze startowym.
 • Zawodniczki biorące udział w klasyfikacji rodzinnej nie mogą łączyć kategorii Matka i Córka z kategorią Sisters. Zawodniczki obowiązuje regulamin IV Jastrzębskiego Biegu Kobiet i biorą udział w klasyfikacjach indywidualnych oraz mogą być weryfikowane w klasyfikacji drużynowej

7. Klasyfikacja Drużynowa :

 • W klasyfikacji drużynowej mogą brać udział drużyny reprezentujące firmy, instytucje, zakłady pracy, przedsiębiorstwa etc. oprócz klubów i szkół sportowych
 • Każdy zespół musi składać się minimum z 3 zawodniczek. Nie ma górnego ograniczenia liczby członkiń drużyny
 • Osoby biorące udział w tej klasyfikacji zobowiązane są do podania w zgłoszeniu wspólnej nazwy Drużyny pod którą zostaną zweryfikowane
 • Jedna zawodniczka może reprezentować jedną drużynę
 • Za wynik końcowy drużyny uznaje się sumę najlepszych trzech czasów osiągniętych przez jej zawodniczki. W przypadku, gdy bieg ukończy mniej niż  trzy zawodniczki, drużyna nie będzie klasyfikowana.
 • W razie uzyskania jednakowych wyników przez więcej niż jedną drużynę o pozycji w klasyfikacji końcowej decyduje w pierwszej kolejności:

           - liczba zgłoszonych zawodniczek (wyższa – wyższe miejsce)

           - czasy kolejnych zawodniczek w drużynie – czwarta, piąta itd…

 • Zawodniczki będące członkiniami drużyn obowiązuje regulamin IV Jastrzębskiego Biegu Kobiet i biorą udział w klasyfikacjach indywidualnych oraz mogą być weryfikowane w klasyfikacji rodzinnej
 • Podstawą sklasyfikowania każdej zawodniczki z drużyny jest ukończenie biegu oraz elektroniczny pomiar czasu za pomocą chipa w numerze startowym

II. Klasyfikacja Nordic Walking

 • Klasyfikacja Generalna (roczniki 2002 i starsze)

III. Podstawą sklasyfikowania w danej kategorii jest poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy!

VIII. NAGRODY

1. Wszystkie zawodniczki, które ukończą IV Jastrzębski Bieg Kobiet otrzymują na mecie pamiątkowe medale.

2. Klasyfikacje Biegu:

a) Zdobywczynie miejsc 1-6 (wg. kolejności przebiegnięcia linii mety) w klasyfikacji generalnej – statuetki oraz nagrody finansowe :

1 miejsce - 500 PLN

2 miejsce - 400 PLN

3 miejsce - 350 PLN

4 miejsce - 300 PLN

5 miejsce - 250 PLN

6 miejsce - 200 PLN

b) Zdobywczynie miejsc 1-3 w kategoriach wiekowych – statuetki oraz bony o wartości:

1 miejsce - 200 PLN

2 miejsce - 150 PLN

3 miejsce - 100 PLN

c) Zdobywczynie miejsc 1-3 w klasyfikacji najlepsza jastrzębianka –statuetki oraz bony o wartości:

1 miejsce - 200 PLN

2 miejsce - 150 PLN

3 miejsce - 100 PLN

d) Najwcześniej urodzona jastrzębianka oraz uczestniczka biegu – statuetka oraz niespodzianka

e) Klasyfikacja Rodzinna – statuetki dla 3 najlepszych rodzin

f) Klasyfikacja Drużynowa – statuetki dla 3 najlepszych drużyn oraz statuetka dla Najliczniejszej Drużyny oraz niespodzianka

3. Klasyfikacje Marszu:

a) Zdobywczynie miejsc 1-6 (wg. kolejności przyjścia na metę) w klasyfikacji generalnej – statuetki oraz bony 

4. Wśród wszystkich zawodniczek, które ukończą zawody odbędzie się konkurs z nagrodami.

IX. PUNKT MEDYCZNY

Punkt medyczny będzie znajdował się przy Mecie na Stadionie Miejskim ul. Harcerska 14 B oraz na trasie biegu w postaci patrolu medycznego i będzie obsługiwany przez ratowników medycznych.

X. DEPOZYT, SZATNIE

1. Szatnie będą znajdowały się w budynku głównym Stadionu Miejskiego ul. Harcerska 14 B

2. Depozyt będzie się znajdował na Sali Gimnastycznej w budynku głównym Stadionu Miejskiego ul. Harcerska 14 B

XI. NAWADNIANIE, ŻYWIENIE 

1. Punkt nawadniania będzie znajdował się na półmetku (ok.2,5km) oraz tuż za Metą

2. Punkt żywieniowy po biegu będzie znajdował się na Koronie Stadionu Miejskiego

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zawody odbędą się bez względu na warunki pogodowe

2. Koszty opłaty startowej, koszty dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają uczestnicy imprezy lub organizacje delegujące

3. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb porządkowych oraz poszanowania pozostałych Uczestników Biegu. Organizator ma prawo usunąć z terenu Biegu osoby, które w jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg Biegu lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.

4. W ramach opłaty startowej każda uczestniczka otrzymuje pakiet startowy w skład, którego wchodzi :

 • Koszulkę Techniczną
 • Poczęstunek
 • Napój
 • Niespodziankę

5. Organizator dołoży wszelkich starań, aby każda Uczestniczka otrzymała zdeklarowany w zgłoszeniu rozmiar koszulki sportowej wchodzącej w skład pakietu startowego, ale ze względów organizacyjno-technicznych nie może tego zagwarantować

6. Numery startowe MUSZĄ być w czasie biegu widoczne i przypięte do koszulki na klatce piersiowej

7. Zawodniczki startują na własną odpowiedzialność podpisując „Oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność”. Odebranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu

8. Wszystkie zawodniczki obowiązują zasady fair-play

9. Protesty można wnosić do czasu dekoracji zawodników, po wpłynięciu kaucji w wysokości 100zł, która ulega zatrzymaniu w przypadku uznania protestu za bezzasadny. 

10. W sprawach spornych decyzje podejmuje Organizator!

XIII. KONTAKT


Koordynatorzy Biegu :

 • Agnieszka Badach – tel. kom. 504 239 040
 • Staśkiewicz Jakub - tel. kom. 505 187 233

MOSiR Jastrzębie – Organizacja Imprez – 32 4719 450 wew. 24

e-mail : organizacja@remove-this.mosir.jastrzebie.pl

 

 

Klauzula informacyjna - dane osobowe

www.biegjastrzebie.pl może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika.Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Pliki te dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu.Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej